Home
Algemene Voorwaarden Artikel 1 - Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder: 1. Gebruiker: de natuurlijke persoon die, middels bemiddeling tussen consument en verhuurder, diensten aan consumenten aanbiedt, waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn; 2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst aangaat met de gebruiker; 3. Verhuurder: de natuurlijke of rechtspersoon die de gebruiker goedkeuring heeft verleend m.b.t. verhuur van zijn/haar accommodaties en/of autoverhuur; 4. Overeenkomst: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de gebruiker georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand; 5. Dag: kalenderdag, tenzij expliciet naar werkdagen wordt verwezen; 6. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of gebruiker in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt; 7. Diensten: de verhuur van accommodaties en de verhuur van auto’s; Artikel 2 - Identiteit van de gebruiker A.E. Broerse, h.o.d.n. greece-holidays.org, crete-holidays.net, lasithi-holidays.net, chania-holidays.net (hierna gezamenlijk te duiden als: Greece Holidays) Gevestigd te Annen aan de Hofakkers 69, 9468 ED. Telefoonnummer: 0592 – 273 136 E-mailadres: info@greece-holidays.org KvK-nummer: 34162102 Artikel 3 - Toepasselijkheid 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod en/of offerte van de gebruiker en op elke tot stand gekomen overeenkomst tussen gebruiker en consument. 2. Voordat de overeenkomst wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de gebruiker zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden. 3. Indien de overeenkomst elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden. 4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is. 5. Indien enige bepaling van deze voorwaarden om welke reden dan ook niet geldig is, blijven deze voorwaarden voor het overige van kracht. De niet geldige bepaling zal worden vervangen door een bepaling die qua inhoud de niet geldige bepaling zo dicht mogelijk benadert. 6. In geval van strijd tussen deze tekst en een in een andere taal gestelde tekst van deze voorwaarden prevaleert de Nederlandse tekst. Artikel 4 - Het aanbod 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld. 2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de gebruiker gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden diensten. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden de gebruiker niet. 3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder: •de prijs inclusief belastingen; •de eventuele kosten bij niet tijdige annulering; •de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn; •de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst; •de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn voor het gestand doen van de prijs; •de wijze waarop de consument voor het sluiten van de overeenkomst van door hem niet gewilde handelingen op de hoogte kan geraken, alsmede de wijze waarop hij deze kan herstellen voordat de overeenkomst tot stand komt. Artikel 5 - De overeenkomst 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden. 2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de gebruiker onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. 3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de gebruiker passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de gebruiker daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen. 4. De gebruiker kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst. Indien de gebruiker op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden. 5. De gebruiker zal, in verband met de levering van de dienst aan de consument, de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen: a. het bezoekadres van de vestiging van gebruiker waar de consument met klachten terecht kan; b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht; c. de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij de gebruiker deze gegevens al aan de consument heeft verstrekt vóór de uitvoering der overeenkomst. 6. Indien de gebruiker zich heeft verplicht tot het leveren van een reeks van diensten is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering. Artikel 6 - Herroepingsrecht bij levering van diensten Bij levering van diensten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn komt de consument geen herroepingsrecht toe. Dit overeenkomstig het bepaalde in artikel 7:46i lid 5 BW. Artikel 7 - De prijs 1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW-tarieven. 2. In afwijking van het vorige lid kan de gebruiker diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de gebruiker geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld. 3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen. 4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de gebruiker dit bedongen heeft en: a. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of b. de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen tegen de dag waarop de prijsverhoging ingaat. 5. De in het aanbod van diensten genoemde prijzen zijn inclusief BTW, eventuele service kosten en andere kosten, zoals vermeld op de betreffende websites. Deze prijzen worden door de gebruiker per e-mail bevestigd na de aanvraag. Artikel 8 - Conformiteit en Garantie 1. De gebruiker staat er voor in dat de diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. 2. Een door de gebruiker als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten en vorderingen die de consument ter zake van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de gebruiker jegens de gebruiker kan doen gelden op grond van de wet en/of de overeenkomst. Artikel 9 - Levering 1. De gebruiker zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten. 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt. 3. Is het adres van de consument buiten Nederland gelegen, dan geldt het vestigingsadres van de gebruiker als plaats van levering. Artikel 10 - Accommodatieverhuur 1. De gebruiker bemiddelt in het verhuren van accommodaties, eventueel in combinatie met een huurauto en/of andere diensten. 2. De gebruiker heeft op haar informatiedragers (website, folders e.d.) alle benodigde informatie weergegeven om de consument een beeld te laten vormen van de accommodatie waarin de gebruiker bemiddelt. Al deze informatie is waarheidsgetrouw weergegeven. De consument kan aan deze informatie op generlei wijze rechten ontlenen. 3. De gebruiker behoudt het recht om, indien de geboekte accommodatie niet beschikbaar is, deze te vervangen door een gelijkwaardige accommodatie. 4. De desbetreffende accommodatieverhuurder is aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit het niet nakomen van de afspraken welke zijn vastgelegd in de voucher voor de accommodatie. Artikel 11 – Autoverhuur, zonder combinatie met accommodatie en of andere diensten. 1. Voor wat betreft de autoverhuur gaat de consument een directe overeenkomst aan met verhuurder. De gebruiker is verantwoordelijk voor de boeking, tot uiting gebracht in de voucher en is geen partij bij deze overeenkomst en kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enig conflict, enige tekortkoming, of voor schade, in wat voor vorm dan ook, voortvloeiend uit deze overeenkomst. 2. De verhuurder is aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit het niet nakomen van de afspraken die in de voucher voor de autoverhuur zijn vastgelegd. 3. De algemene voorwaarden van verhuurder zijn bepalend voor de autohuur. Indien er een afwijking bestaat met de algemene voorwaarden van de gebruiker, dan zijn de algemene voorwaarden van verhuurder bepalend voor wat betreft de autohuur. Op de overeenkomst als bedoeld in het eerste lid is Grieks recht van toepassing. 4. De gebruiker en verhuurder behouden het recht om, indien het geboekte voertuig niet beschikbaar is, dit te vervangen door een gelijkwaardig voertuig. 5. Minimum periode van verhuring is 3 dagen. Dagprijzen worden berekend op basis van 24 uren vanaf tijdstip van in ontvangstname tot tijdstip van aflevering. 6. Eventuele verlenging van de huurperiode moet worden overeengekomen met het autoverhuurbedrijf/de gebruiker, niet later dan 1 dag (24 uren) voorafgaand aan het contractuele tijdstip van beëindiging en is afhankelijk van eventuele beschikbaarheid. 7. De huurprijs is inclusief: aflevering op de luchthaven of op een door de consument aangegeven plaats zoals vermeld op de voucher (voor zover verhuurder aflevering op deze plaats toestaat), CDW (schade aan de auto), WA (wettelijke aansprakelijkheidsverzekering), WUG (dekking onderkant, wielen en ruiten), TW (brand- en diefstalverzekering), een inzittendenverzekering, een tweede bestuurder, ongelimiteerd aantal kilometers, een kinderstoeltje (op verzoek), alle belastingen, een 24uurs servicenummer en een kaart van Kreta. 8. De huurprijs omvat niet de brandstofkosten en (indien van toepassing) jonge bestuurderstoeslag. 9. De huurder / bestuurder moet in het bezit zijn van een geldig en niet-geëndosseerd internationaal rijbewijs. Geldige rijbewijzen zijn: een internationaal rijbewijs, een Europees (EC) rijbewijs, elk nationaal rijbewijs in de Engelse taal. Nationale rijbewijzen in een taal anders dan Engels moeten vergezeld zijn van een officieel gecertificeerde vertaling in het Engels. 10. De minimum leeftijd van de huurder/bestuurder is 21 jaar (bij categorie A,B), anders 23 jaar. Bovendien moet de bestuurder minimaal 1 jaar in bezit zijn van een geldig rijbewijs. 11. Bekeuringen ten gevolge van het niet naleven van verkeersregels zijn voor rekening van de huurder / bestuurder. De kosten moeten direct ter plaatse worden voldaan. 12. Voorkeuren voor een bepaald type auto kunnen niet worden gegarandeerd door de gebruiker. 13. Bij een huur korter dan 7 huurdagen, waarbij de inlevering van de auto op een ander plaats is dan waar de auto is ontvangen, geldt een toeslag. 14. Schade aan de auto, voortkomend uit gebruik van alcohol of drugs, onverantwoord en/of opzettelijk gedrag, is niet verzekerd. Artikel 12 a - Betaling betreffende accommodatie, eventueel in combinatie met een huurauto en/of andere diensten 1. Bij het totstandkomen van de overeenkomst dient een aanbetaling van 30% van de totale overeengekomen som te worden voldaan. 2. Het resterende bedrag dient uiterlijk 10 dagen voor de dag van vertrek in bezit te zijn van de gebruiker. 3. Bij niet tijdige betaling is de consument van rechtswege, zonder dat daarvoor nadere aankondiging gedaan dient te worden, in verzuim. 4. Nadat de consument in verzuim is heeft deze nog 7 dagen de gelegenheid om alsnog het verschuldigde te voldoen. Indien betaling ook na deze termijn niet is geschied, wordt de overeenkomst geacht te zijn geannuleerd op de dag van verzuim. De gebruiker heeft het recht om de daarvoor verschuldigde annuleringskosten in rekening te brengen. 5. Indien de overeenkomst binnen 1 maand voor de dag van vertrek tot stand komt, moet de gehele som ineens worden voldaan. 6. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de gebruiker te melden. Artikel 12 b - Betaling betreffende huurauto, zonder combinatie met accommodatie en/of andere diensten. 1. Bij het totstandkomen van de huurovereenkomst voor 1 of meerdere huurauto’s wordt geen aanbetaling gevraagd. 2. Betaling van de gehuurde auto geschiedt bij ontvangst daarvan, middels creditcard of middels contante betaling. 3. Na betaling van de huurprijs wordt een huurcontract opgemaakt en ondertekend door zowel verhuurder als door de consument/huurder. Het huurcontract is tevens verzekeringsbewijs. 4. Het niet (tijdig) aanwezig zijn van de consument/huurder op plaats en tijdstip zoals vermeld op de voucher, zonder hiervan voorafgaand melding te hebben gedaan aan verhuurder en/of gebruiker, wordt gezien als No show (niet verschijnen). Hierop is artikel 13 lid 3 sub c van toepassing. 5. Wanneer de huurauto niet op de afgesproken inlevertijd en inleverplaats aanwezig is, dan wordt een extra huurdag in rekening gebracht. Dit bedrag is per direct aan de gebruiker of verhuurder verschuldigd en dient direct ter plekke betaald te worden. 6. Het vorige lid is ook van toepassing op het huren van een auto in combinatie met een accommodatie. Artikel 13 - Annulering 1. Elke annulering moet schriftelijk of elektronisch aan gebruiker worden gemeld. 2. Indien de overeenkomst strekkende tot verhuur van één of meerdere accommodaties, eventueel in combinatie met huurauto(‘s) en/of andere diensten zoals vermeld in de prijsopgave, wordt geannuleerd is de consument naast eventueel verschuldigde reserveringskosten en administratiekosten de volgende annuleringskosten verschuldigd: a. bij annulering tot en met 40 dagen voor aanvang van de huurperiode: 30% van de totale kosten; b. bij annulering vanaf 39 dagen tot en met 28 dagen voor aanvang van de huurperiode: 50% van de totale kosten; c. bij annulering op of binnen 27 dagen of korter voor aanvang van de huurperiode: 100% van de totale kosten; d. indien huurder om wat voor reden dan ook geen gebruik maakt van het gehuurde, of indien huurder het gehuurde voortijdig verlaat, zal er geen restitutie van betalingen plaatsvinden. 3. Indien de overeenkomst strekkende tot verhuur van één of meerdere auto’s, zonder combinatie met accommodatie en/of andere diensten wordt geannuleerd, is de consument naast eventueel verschuldigde reserveringskosten en administratiekosten de volgende annuleringskosten verschuldigd: a. bij annulering tot 30 dagen voor aankomst: geen annuleringskosten, behalve de administratiekosten, tot een maximum van 25 Euro; b. bij annulering vanaf 30 dagen tot 1 dag voor aankomst: 10% van de huursom; c. bij No show (niet verschijnen) 100% van het gehuurde. Artikel 14 - Aansprakelijkheid 1. De gebruiker aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid, behoudens voor zover sprake is van opzet of grove schuld. 2. De gebruiker aanvaardt geen aansprakelijkheid in geval van schade, veroorzaakt door vertragingen, veranderingen die ontstaan zijn door burgerconflicten, stakingen, terroristische activiteiten, natuur- en kernrampen, brand of ongunstige weerscondities, oorlog, maatregelen van overheidswege, sluiting of verstopping van vliegvelden of havens, geannuleerde vluchten, bedrijfs- en technische storingen binnen het kantoor van gebruiker of bij door gebruiker ingeschakelde externe partijen, technische vervoersproblemen naar de vakantiebestemming, of faillissement van een luchtvaartmaatschappij en/of autoverhuurbedrijf. 3. De gebruiker aanvaardt geen aansprakelijkheid voor onjuistheden in de bemiddeling, voor zover te wijten aan verkeerde en/of onvolledige inlichtingen van verhuurder en consument. 4. De gebruiker aanvaardt geen aansprakelijkheid voor algemene informatie in foto’s, folders, advertenties, websites en andere informatiedragers, voor zover onder verantwoordelijkheid van derden opgesteld en/of uitgegeven. Artikel 15 - Overmacht 1. Indien de gebruiker door overmacht van blijvende of tijdelijke aard wordt verhinderd de overeenkomst nog (verder) uit te voeren, is de gebruiker gerechtigd zonder enige verplichting tot schadevergoeding de overeenkomst door een daartoe strekkende mededeling zonder gerechtelijke tussenkomst geheel of gedeeltelijke te ontbinden, onverminderd het recht van de gebruiker op betaling door de consument voor reeds door de gebruiker verrichte prestaties, voordat sprake was van de overmachtsituatie, dan wel de (verdere) uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten. 2. De gebruiker zal de consument zo spoedig mogelijk van een situatie van overmacht op de hoogte stellen. Onder overmacht valt in ieder geval, maar niet uitsluitend, hetgeen in artikel 14 lid 2 van deze algemene voorwaarden opgenomen is. 3. In geval van opschorting zal de gebruiker alsnog gerechtigd zijn de overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbonden te verklaren. Artikel 16 - Klachtenregeling 1. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven, worden ingediend bij de gebruiker. 2. Bij de gebruiker ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen, gerekend vanaf de datum van ontvangst, beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de gebruiker binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten. 3. Klachten ten aanzien van de gebruiker kunnen uitsluitend betrekking hebben op de werkzaamheden die zijn uitgevoerd ten behoeve van het totstandkomen van de overeenkomst. 4. Klachten ten aanzien van het verhuurde dienen ten tijde van de huurperiode, binnen 1 dag na het constateren daarvan, bekend te worden gemaakt bij de verhuurder. Klachten die niet binnen deze termijn worden aangemeld bij de verhuurder zullen niet worden behandeld. Artikel 17 - Geschilbeslechting 1. Alle geschillen tussen de consument en gebruiker, voortvloeiende uit te sluiten of gesloten overeenkomsten of uit nadere overeenkomsten ter uitvoering hiervan, zullen worden beslecht door de rechtbank van het arrondissement waarbinnen gebruiker is gevestigd, onverminderd de bevoegdheid van de gebruiker om de consument te dagvaarden voor de volgens de wet of het toepasselijke internationale verdrag bevoegde rechter. 2. De consument heeft het recht gedurende één maand nadat de gebruiker zich schriftelijk op het vorige lid heeft beroepen, te kiezen voor beslechting van het geschil door de volgens de wet of het toepasselijke internationale verdrag bevoegde rechter. Artikel 18 - Wijziging van deze voorwaarden 1. De laatstelijk bij de Kamer van Koophandel te Meppel gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van de totstandkoming van de rechtsbetrekking tussen gebruiker en de consument is van toepassing. 2. Gebruiker is niettemin bevoegd wijzigingen aan te brengen, welke wijzigingen eerst van toepassing zijn na deponering en toezending door gebruiker aan de consument. 3. Deze algemene voorwaarden vervangen eventueel eerder door gebruiker gehanteerde (en gedeponeerde) algemene voorwaarden. Artikel 19 - Toepasselijk recht Tussen gebruiker en de consument is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
Algemene Voorwaarden

Artikel 1 - Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
1. Gebruiker: de natuurlijke persoon die, middels bemiddeling tussen consument en verhuurder,
diensten aan consumenten aanbiedt, waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn;
2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een
overeenkomst aangaat met de gebruiker;
3. Verhuurder: de natuurlijke of rechtspersoon die de gebruiker goedkeuring heeft verleend m.b.t.
verhuur van zijn/haar accommodaties en/of autoverhuur;
4. Overeenkomst: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de gebruiker georganiseerd
systeem voor verkoop op afstand van diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst
uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
5. Dag: kalenderdag, tenzij expliciet naar werkdagen wordt verwezen;
6. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of gebruiker in staat stelt om
informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige
raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;
7. Diensten: de verhuur van accommodaties en de verhuur van auto’s;

Artikel 2 - Identiteit van de gebruiker

A.E. Broerse, h.o.d.n. greece-holidays.org, crete-holidays.net, lasithi-holidays.net, chania-holidays.net (hierna gezamenlijk te duiden als: Greece Holidays)
Gevestigd te Annen aan de Hofakkers 69, 9468 ED.
Telefoonnummer: 0592 – 273 136
E-mailadres: info@greece-holidays.org
KvK-nummer: 34162102

Artikel 3 - Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod en/of offerte van de gebruiker en
op elke tot stand gekomen overeenkomst tussen gebruiker en consument.
2. Voordat de overeenkomst wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de
consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de
overeenkomst wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de
gebruiker zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos
worden toegezonden.
3. Indien de overeenkomst elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat
de overeenkomst wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische
weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de
consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame
gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst wordt
gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan
worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op
andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of
dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige
toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds
beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.
5. Indien enige bepaling van deze voorwaarden om welke reden dan ook niet geldig is, blijven deze
voorwaarden voor het overige van kracht. De niet geldige bepaling zal worden vervangen door
een bepaling die qua inhoud de niet geldige bepaling zo dicht mogelijk benadert.
6. In geval van strijd tussen deze tekst en een in een andere taal gestelde tekst van deze
voorwaarden prevaleert de Nederlandse tekst.

Artikel 4 - Het aanbod

1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit
nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden diensten. De
beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de
consument mogelijk te maken. Als de gebruiker gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een
waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden diensten. Kennelijke vergissingen of fouten in
het aanbod binden de gebruiker niet.
3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en
verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het
bijzonder:
•de prijs inclusief belastingen;
•de eventuele kosten bij niet tijdige annulering;
•de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig
zijn;
•de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst;
•de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn voor het gestand doen van de
prijs;
•de wijze waarop de consument voor het sluiten van de overeenkomst van door hem niet
gewilde handelingen op de hoogte kan geraken, alsmede de wijze waarop hij deze kan
herstellen voordat de overeenkomst tot stand komt.

Artikel 5 - De overeenkomst

1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van
aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde
voorwaarden.
2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de gebruiker
onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod.
3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de gebruiker passende technische en
organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij
voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de gebruiker
daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
4. De gebruiker kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn
betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor
een verantwoord aangaan van de overeenkomst. Indien de gebruiker op grond van dit onderzoek
goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een
aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
5. De gebruiker zal, in verband met de levering van de dienst aan de consument, de volgende
informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke
manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
a. het bezoekadres van de vestiging van gebruiker waar de consument met klachten terecht kan;
b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht
gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het
herroepingsrecht;
c. de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij de gebruiker deze
gegevens al aan de consument heeft verstrekt vóór de uitvoering der overeenkomst.
6. Indien de gebruiker zich heeft verplicht tot het leveren van een reeks van diensten is de bepaling
in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.
Artikel 6 - Herroepingsrecht bij levering van diensten
Bij levering van diensten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn komt de
consument geen herroepingsrecht toe. Dit overeenkomstig het bepaalde in artikel 7:46i lid 5 BW.

Artikel 7 - De prijs

1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden
diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW-tarieven.
2. In afwijking van het vorige lid kan de gebruiker diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan
schommelingen op de financiële markt en waar de gebruiker geen invloed op heeft, met variabele
prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde
prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen
toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen
toegestaan indien de gebruiker dit bedongen heeft en:
a. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
b. de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen tegen de dag waarop de
prijsverhoging ingaat.
5. De in het aanbod van diensten genoemde prijzen zijn inclusief BTW, eventuele service kosten en
andere kosten, zoals vermeld op de betreffende websites. Deze prijzen worden door de gebruiker
per e-mail bevestigd na de aanvraag.

Artikel 8 - Conformiteit en Garantie

1. De gebruiker staat er voor in dat de diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod
vermelde specificaties aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de
datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of
overheidsvoorschriften.
2. Een door de gebruiker als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten en
vorderingen die de consument ter zake van een tekortkoming in de nakoming van de
verplichtingen van de gebruiker jegens de gebruiker kan doen gelden op grond van de wet en/of
de overeenkomst.

Artikel 9 - Levering

1. De gebruiker zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij de beoordeling van
aanvragen tot verlening van diensten.
2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.
3. Is het adres van de consument buiten Nederland gelegen, dan geldt het vestigingsadres van de
gebruiker als plaats van levering.

Artikel 10 - Accommodatieverhuur

1. De gebruiker bemiddelt in het verhuren van accommodaties, eventueel in combinatie met een huurauto en/of andere diensten.
2. De gebruiker heeft op haar informatiedragers (website, folders e.d.) alle benodigde informatie
weergegeven om de consument een beeld te laten vormen van de accommodatie waarin de
gebruiker bemiddelt. Al deze informatie is waarheidsgetrouw weergegeven. De consument kan
aan deze informatie op generlei wijze rechten ontlenen.
3. De gebruiker behoudt het recht om, indien de geboekte accommodatie niet beschikbaar is, deze
te vervangen door een gelijkwaardige accommodatie.
4. De desbetreffende accommodatieverhuurder is aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit het
niet nakomen van de afspraken welke zijn vastgelegd in de voucher voor de accommodatie.

Artikel 11 – Autoverhuur, zonder combinatie met accommodatie en of andere diensten.

1. Voor wat betreft de autoverhuur gaat de consument een directe overeenkomst aan met
verhuurder. De gebruiker is verantwoordelijk voor de boeking, tot uiting gebracht in de voucher en
is geen partij bij deze overeenkomst en kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enig conflict,
enige tekortkoming, of voor schade, in wat voor vorm dan ook, voortvloeiend uit deze
overeenkomst.
2. De verhuurder is aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit het niet nakomen van de afspraken
die in de voucher voor de autoverhuur zijn vastgelegd.
3. De algemene voorwaarden van verhuurder zijn bepalend voor de autohuur. Indien er een afwijking
bestaat met de algemene voorwaarden van de gebruiker, dan zijn de algemene voorwaarden van
verhuurder bepalend voor wat betreft de autohuur. Op de overeenkomst als bedoeld in het eerste
lid is Grieks recht van toepassing.
4. De gebruiker en verhuurder behouden het recht om, indien het geboekte voertuig niet beschikbaar
is, dit te vervangen door een gelijkwaardig voertuig.
5. Minimum periode van verhuring is 3 dagen. Dagprijzen worden berekend op basis van 24 uren
vanaf tijdstip van in ontvangstname tot tijdstip van aflevering.
6. Eventuele verlenging van de huurperiode moet worden overeengekomen met het
autoverhuurbedrijf/de gebruiker, niet later dan 1 dag (24 uren) voorafgaand aan het contractuele
tijdstip van beëindiging en is afhankelijk van eventuele beschikbaarheid.
7. De huurprijs is inclusief: aflevering op de luchthaven of op een door de consument aangegeven
plaats zoals vermeld op de voucher (voor zover verhuurder aflevering op deze plaats toestaat),
CDW (schade aan de auto), WA (wettelijke aansprakelijkheidsverzekering), WUG (dekking
onderkant, wielen en ruiten), TW (brand- en diefstalverzekering), een inzittendenverzekering, een
tweede bestuurder, ongelimiteerd aantal kilometers, een kinderstoeltje (op verzoek), alle
belastingen, een 24uurs servicenummer en een kaart van Kreta.
8. De huurprijs omvat niet de brandstofkosten en (indien van toepassing) jonge bestuurderstoeslag.
9. De huurder / bestuurder moet in het bezit zijn van een geldig en niet-geëndosseerd internationaal
rijbewijs. Geldige rijbewijzen zijn: een internationaal rijbewijs, een Europees (EC) rijbewijs, elk
nationaal rijbewijs in de Engelse taal. Nationale rijbewijzen in een taal anders dan Engels moeten
vergezeld zijn van een officieel gecertificeerde vertaling in het Engels.
10. De minimum leeftijd van de huurder/bestuurder is 21 jaar (bij categorie A,B), anders 23 jaar.
Bovendien moet de bestuurder minimaal 1 jaar in bezit zijn van een geldig rijbewijs.
11. Bekeuringen ten gevolge van het niet naleven van verkeersregels zijn voor rekening van de
huurder / bestuurder. De kosten moeten direct ter plaatse worden voldaan.
12. Voorkeuren voor een bepaald type auto kunnen niet worden gegarandeerd door de gebruiker.
13. Bij een huur korter dan 7 huurdagen, waarbij de inlevering van de auto op een ander plaats is dan
waar de auto is ontvangen, geldt een toeslag.
14. Schade aan de auto, voortkomend uit gebruik van alcohol of drugs, onverantwoord en/of
opzettelijk gedrag, is niet verzekerd.
Artikel 12 a - Betaling betreffende accommodatie, eventueel in combinatie met een huurauto
en/of andere diensten
1. Bij het totstandkomen van de overeenkomst dient een aanbetaling van 30% van de totale
overeengekomen som te worden voldaan.
2. Het resterende bedrag dient uiterlijk 10 dagen voor de dag van vertrek in bezit te zijn van de
gebruiker.
3. Bij niet tijdige betaling is de consument van rechtswege, zonder dat daarvoor nadere
aankondiging gedaan dient te worden, in verzuim.
4. Nadat de consument in verzuim is heeft deze nog 7 dagen de gelegenheid om alsnog het
verschuldigde te voldoen. Indien betaling ook na deze termijn niet is geschied, wordt de
overeenkomst geacht te zijn geannuleerd op de dag van verzuim. De gebruiker heeft het recht om
de daarvoor verschuldigde annuleringskosten in rekening te brengen.
5. Indien de overeenkomst binnen 1 maand voor de dag van vertrek tot stand komt, moet de gehele
som ineens worden voldaan.
6. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens
onverwijld aan de gebruiker te melden.

Artikel 12 b - Betaling betreffende huurauto, zonder combinatie met accommodatie en/of andere diensten.

1. Bij het totstandkomen van de huurovereenkomst voor 1 of meerdere huurauto’s wordt geen
aanbetaling gevraagd.
2. Betaling van de gehuurde auto geschiedt bij ontvangst daarvan, middels creditcard of middels
contante betaling.
3. Na betaling van de huurprijs wordt een huurcontract opgemaakt en ondertekend door zowel
verhuurder als door de consument/huurder. Het huurcontract is tevens verzekeringsbewijs.
4. Het niet (tijdig) aanwezig zijn van de consument/huurder op plaats en tijdstip zoals vermeld op de
voucher, zonder hiervan voorafgaand melding te hebben gedaan aan verhuurder en/of gebruiker,
wordt gezien als No show (niet verschijnen). Hierop is artikel 13 lid 3 sub c van toepassing.
5. Wanneer de huurauto niet op de afgesproken inlevertijd en inleverplaats aanwezig is, dan wordt
een extra huurdag in rekening gebracht. Dit bedrag is per direct aan de gebruiker of verhuurder
verschuldigd en dient direct ter plekke betaald te worden.
6. Het vorige lid is ook van toepassing op het huren van een auto in combinatie met een
accommodatie.

Artikel 13 - Annulering

1. Elke annulering moet schriftelijk of elektronisch aan gebruiker worden gemeld.
2. Indien de overeenkomst strekkende tot verhuur van één of meerdere accommodaties, eventueel
in combinatie met huurauto(‘s) en/of andere diensten zoals vermeld in de prijsopgave, wordt
geannuleerd is de consument naast eventueel verschuldigde reserveringskosten en
administratiekosten de volgende annuleringskosten verschuldigd:
a. bij annulering tot en met 40 dagen voor aanvang van de huurperiode: 30% van de totale
kosten;
b. bij annulering vanaf 39 dagen tot en met 28 dagen voor aanvang van de huurperiode: 50%
van de totale kosten;
c. bij annulering op of binnen 27 dagen of korter voor aanvang van de huurperiode: 100% van
de totale kosten;
d. indien huurder om wat voor reden dan ook geen gebruik maakt van het gehuurde, of indien
huurder het gehuurde voortijdig verlaat, zal er geen restitutie van betalingen plaatsvinden.
3. Indien de overeenkomst strekkende tot verhuur van één of meerdere auto’s, zonder combinatie
met accommodatie en/of andere diensten wordt geannuleerd, is de consument naast eventueel
verschuldigde reserveringskosten en administratiekosten de volgende annuleringskosten
verschuldigd:
a. bij annulering tot 30 dagen voor aankomst: geen annuleringskosten, behalve de
administratiekosten, tot een maximum van 25 Euro;
b. bij annulering vanaf 30 dagen tot 1 dag voor aankomst: 10% van de huursom;
c. bij No show (niet verschijnen) 100% van het gehuurde.

Artikel 14 - Aansprakelijkheid

1. De gebruiker aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid, behoudens voor zover sprake is van opzet
of grove schuld.
2. De gebruiker aanvaardt geen aansprakelijkheid in geval van schade, veroorzaakt door
vertragingen, veranderingen die ontstaan zijn door burgerconflicten, stakingen, terroristische
activiteiten, natuur- en kernrampen, brand of ongunstige weerscondities, oorlog, maatregelen van
overheidswege, sluiting of verstopping van vliegvelden of havens, geannuleerde vluchten, bedrijfs- en
technische storingen binnen het kantoor van gebruiker of bij door gebruiker ingeschakelde
externe partijen, technische vervoersproblemen naar de vakantiebestemming, of faillissement van
een luchtvaartmaatschappij en/of autoverhuurbedrijf.
3. De gebruiker aanvaardt geen aansprakelijkheid voor onjuistheden in de bemiddeling, voor zover
te wijten aan verkeerde en/of onvolledige inlichtingen van verhuurder en consument.
4. De gebruiker aanvaardt geen aansprakelijkheid voor algemene informatie in foto’s, folders,
advertenties, websites en andere informatiedragers, voor zover onder verantwoordelijkheid van
derden opgesteld en/of uitgegeven.

Artikel 15 - Overmacht

1. Indien de gebruiker door overmacht van blijvende of tijdelijke aard wordt verhinderd de
overeenkomst nog (verder) uit te voeren, is de gebruiker gerechtigd zonder enige verplichting tot
schadevergoeding de overeenkomst door een daartoe strekkende mededeling zonder
gerechtelijke tussenkomst geheel of gedeeltelijke te ontbinden, onverminderd het recht van de
gebruiker op betaling door de consument voor reeds door de gebruiker verrichte prestaties,
voordat sprake was van de overmachtsituatie, dan wel de (verdere) uitvoering van de
overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten.
2. De gebruiker zal de consument zo spoedig mogelijk van een situatie van overmacht op de hoogte
stellen. Onder overmacht valt in ieder geval, maar niet uitsluitend, hetgeen in artikel 14 lid 2 van
deze algemene voorwaarden opgenomen is.
3. In geval van opschorting zal de gebruiker alsnog gerechtigd zijn de overeenkomst geheel of
gedeeltelijk ontbonden te verklaren.

Artikel 16 - Klachtenregeling

1. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de
consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven, worden ingediend
bij de gebruiker.
2. Bij de gebruiker ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen, gerekend vanaf de
datum van ontvangst, beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd
vraagt, wordt door de gebruiker binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van
ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
3. Klachten ten aanzien van de gebruiker kunnen uitsluitend betrekking hebben op de
werkzaamheden die zijn uitgevoerd ten behoeve van het totstandkomen van de overeenkomst.
4. Klachten ten aanzien van het verhuurde dienen ten tijde van de huurperiode, binnen 1 dag na het
constateren daarvan, bekend te worden gemaakt bij de verhuurder. Klachten die niet binnen deze
termijn worden aangemeld bij de verhuurder zullen niet worden behandeld.

Artikel 17 - Geschilbeslechting

1. Alle geschillen tussen de consument en gebruiker, voortvloeiende uit te sluiten of gesloten
overeenkomsten of uit nadere overeenkomsten ter uitvoering hiervan, zullen worden beslecht door
de rechtbank van het arrondissement waarbinnen gebruiker is gevestigd, onverminderd de
bevoegdheid van de gebruiker om de consument te dagvaarden voor de volgens de wet of het
toepasselijke internationale verdrag bevoegde rechter.
2. De consument heeft het recht gedurende één maand nadat de gebruiker zich schriftelijk op het
vorige lid heeft beroepen, te kiezen voor beslechting van het geschil door de volgens de wet of het
toepasselijke internationale verdrag bevoegde rechter.
Artikel 18 - Wijziging van deze voorwaarden
1. De laatstelijk bij de Kamer van Koophandel te Meppel gedeponeerde versie c.q. de versie zoals
die gold ten tijde van de totstandkoming van de rechtsbetrekking tussen gebruiker en de
consument is van toepassing.
2. Gebruiker is niettemin bevoegd wijzigingen aan te brengen, welke wijzigingen eerst van
toepassing zijn na deponering en toezending door gebruiker aan de consument.
3. Deze algemene voorwaarden vervangen eventueel eerder door gebruiker gehanteerde (en
gedeponeerde) algemene voorwaarden.
Artikel 19 - Toepasselijk recht
Tussen gebruiker en de consument is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.